Vay theo lương

Vay tín chấp tiêu dùng trả góp theo lương dành cho người đang đi làm

Vay theo bảo hiểm

Vay tín chấp tiêu dùng trả góp theo hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Vay theo hóa đơn tiền điện

Vay tín chấp tiêu dùng trả góp theo hóa đơn tiền điện

Vay bằng hợp đồng vay nơi khác

Vay tín chấp tiêu dùng trả góp theo hợp đồng vay nơi khác